Result - Sem IV (May 2022)

Number of Students Appeared: 64

Passing Percentage: 50%

Rank Name of Student SGPA
1 SHAIKH NAZNIN HASSAN RABIYA  9.38
2 KHAN HENAKAUSAR ABDUL REHMAN RABIYAKHATOON  8.92
2 MIRKAR DANIYA AZIM SHAMA  8.92
3 DHABADGHAW NEHA BHIMA DRAUPADI  8.63