Result - Sem VI (May 2019)

Rank Name of Student GPA
1 KHALIFA NAGAMA ABDUL 9.69
2 CHACHIYA SHAHNAWAZ ALTAF 9.54
BHATKAR AMINA MUBEEN AHMED
3 ANSARI RAMSHA KHURSHID AMHED 9.38
SHAIKH SAMEENA SAEED JAMAL