Faculty Details

Dr. Shaikh Javed Habib

Dr. Shaikh Javed Habib

Associate professor
Dr. Nilesh Ghongade

Dr. Nilesh Ghongade

Associate Professor
Prof. A. H. Jagtap

Prof. A. H. Jagtap

Assistant professor
Er.sha Husain S. Maghrabi

Er.sha Husain S. Maghrabi

Assistant Professor & Training and Placement Officer
Prof. Amey S. Wagh

Prof. Amey S. Wagh

Assistant Professor
Prof. Mohammed  Aquil

Prof. Mohammed Aquil

Assistant Professor
Dr. Waghoo Parvez

Dr. Waghoo Parvez

Assistant Professor
Prof. Ansari Muqueet

Prof. Ansari Muqueet

Assistant Professor
Prof.pradeep S. Yadav

Prof.pradeep S. Yadav

Assistant Professor
Prof. Shahab Ahmed Dabir

Prof. Shahab Ahmed Dabir

Assistant Professor