Faculty Details

Dr. Jilani Ibrahim Sayyad

Dr. Jilani Ibrahim Sayyad

Professor & Head of Department
Ujval Gopal Chaudhari

Ujval Gopal Chaudhari

Associate Professor
Mahamad Javed T Taili

Mahamad Javed T Taili

Assistant Professor
Dr. Irfan Abdulgani Landge

Dr. Irfan Abdulgani Landge

Dean Academic Affairs
Rushali R Thakkar

Rushali R Thakkar

Assistant Professor
 Amar Sureshrao Pawade

Amar Sureshrao Pawade

Assistant Professor
Tarannum M Shaikh

Tarannum M Shaikh

Assistant Professor
Faiz Zakeriya Rangari

Faiz Zakeriya Rangari

Assistant Professor
Chaitali N Mahajan

Chaitali N Mahajan

Assistant Professor
Nasheet Tarik

Nasheet Tarik

Assistant Professor
Parmtma Pandey

Parmtma Pandey

Assistant Professor
Arshi Khan

Arshi Khan

Assistant Professor